Jesteś tutaj

O komendzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu wągrowieckiego, który wynosi 1 040,7 km2. Zamieszkany jest przez 68 138 ludzi, z tego 31 596 w miastach. Powiat dzieli się na gminy samorządowe:

- miasto Wągrowiec
- gmina Wągrowiec
-gmina Wapno
- gmina Damasławek
- gmina i miasto Gołańcz
- gmina i miasto Skoki
- gmina Mieścisko

Teren ten to:
- 18,77% ogólnej powierzchni stanowią lasy - z tego 96% lasów jest w zarządzie 3 nadleśnictw,
a pozostałe 4% stanowią własność prywatną lub komunalną
- 69,34 % stanowią użytki rolne, eksploatowane przez 3640 gospodarstw rolnych,
z tego 53 wielkoobszarowych (pow. 500 ha)
- 1,41% to tereny zamieszkałe
- 2,33% to akweny wodne
- struktura geograficzna rzutuje bezpośrednio na profil gospodarczy tego rejonu, który
charakteryzuje się przede wszystkim działalnością rolniczą i leśną oraz przetwórstwem produktów tej działalności.

Pracą komendy powiatowej kieruje komendant przy pomocy zastępcy. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.
Pracę komendy wykonują określone komórki organizacyjne, z podziałem na wydziały, sekcje, stanowiska i jednostkę ratowniczo-gaśniczą.  Pracą wydziału kieruje naczelnik, sekcji - kierownik, a pracą jednostki ratowniczo-gaśniczej dowódca przy pomocy zastępcy. Pracą wydziału do spraw finansowych kieruje główny księgowy.