Jesteś tutaj

NIE dla czadu

Wysłane przez Mariusz w wt., 07/10/2014 - 13:14

NIEPRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA KOMINÓW!


W eksploatacji przewodów grzewczo-kominowych najbardziej niepożądanym jest gromadzenie się w paleniskach i na ścianach przewodów kominowych osadu smolnego (sadza). Jego powstanie jest efektem spalania drewna i innych paliw stałych. Osad smolny osiadając w przewodzie kominowym (dymowym), zmniejsza jego drożność i osłabia ciąg, zmniejszając sprawność paleniska i bezpieczeństwo jego użytkowania. W efekcie prowadzi to do pożaru sadzy w kominie, co skutkuje rozszczelnieniem komina i najczęściej prowadzi do pożaru budynku. Podczas pożaru sadzy w kominie, często dochodzi do zaczopowania przewodu kominowego, a następnie pęknięcia ścian komina. Dalsze użytkowanie takiego komina jest niedopuszczalne, gdyż stanowi realne zagrożenie pożarowe i zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Jedynie przewody kominowe, nad którymi opiekę sprawują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje kominiarskie, dają gwarancję bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Brak kontroli przewodów kominowych stwarza zagrożenie m.in. jego zagruzowania, zagnieżdżenia się ptactwa, wskutek czego może dojść do zatrucia tlenkiem węgla. 

Niesprawne – uszkodzone urządzenia grzewcze oraz niedrożne i nieszczelne przewody kominowe są jedną z głównych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla (czadem) w naszym kraju.

Art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U nr 243 z 2010 r., poz. 1623) z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek na właściciela/zarządcę obiektu budowlanego przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obowiązek ten obejmuje również właścicieli budynków jednorodzinnych. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia tej kontroli jest mistrz kominiarski, który zobowiązany jest sporządzić protokół pokontrolny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje się prowadzenie czyszczeń przewodów kominowych:
§ 34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń:
Art. 82 § 2 „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zabezpieczenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązku polegającego na:
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”.

Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować również odmową przyznania odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

UWAGA CZAD. STOP!


Co roku w wyniku pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ginie w Polsce ok. 600 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu

Najwięcej przypadków śmiertelnych ma miejsce w obiektach mieszkalnych, gdzie czujemy się najbezpieczniej. 

W czasie trwania okresu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla tj. czadem. Tlenek węgla znany jest człowiekowi jako jedna z najgroźniejszych trucizn. Ten bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz jest przyczyną śmierci nie tylko samobójców, ale także przypadkowych ludzi. Ze względu na sposób działania czadu na ludzki organizm, gaz ten nazywany jest też cichym zabójcą. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Do organizmu człowieka wchłania się w trakcie oddychania. Należy wiedzieć, że tlenek węgla przy określonym stężeniu może być wybuchowy. Do zaczadzenia w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresach zimowych, dochodzi na skutek tego, że wielu użytkowników mieszkań uszczelnia okna i drzwi przed zimnem, w ten sposób ograniczając wymianę powietrza. Spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych zachodzi bez dostatecznej ilości tlenu, w wyniku czego powstaje tlenek węgla. W wielu przypadkach dochodzi również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i czad wydostaje się do przestrzeni mieszkalnej, zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców. 

 

Co robić, aby uniknąć sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynku?


· Nie stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, gazowych, przenośnych urządzeń promiennikowych.
· Nie ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych.
· W pomieszczeniach, gdzie występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację.
· Nie zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienek oraz od przewodów wentylacyjnych.
· Wszelkie prace naprawcze, przeróbki, konserwacje zlecać osobom uprawnionym.
· Nie pozostawiać bez dozoru potraw na włączonej kuchence, w piekarniku.
· Kupować nowoczesne i bezpieczne urządzenia, posiadające atesty, wyposażone w automatyczne czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu, czy nieuzasadnionym wypływem paliwa.
· Przynajmniej raz w roku zlecić osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych i wentylacyjnych.
· Usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące,
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym co najmniej raz na 6 miesięcy,
3) czynności zlecać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.


WYPOSAŻ MIESZKANIE W AUTONOMICZNE CZUJNIKI TLENKU WĘGLA,
DYMU, GAZU!