O komendzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu wągrowieckiego, który wynosi 1 040,7 km2. Zamieszkany jest przez 68 138 ludzi, z tego 31 596 w miastach. Powiat dzieli się na gminy samorządowe:

- miasto Wągrowiec
- gmina Wągrowiec
-gmina Wapno
- gmina Damasławek
- gmina i miasto Gołańcz
- gmina i miasto Skoki
- gmina Mieścisko

Teren ten to:
- 18,77% ogólnej powierzchni stanowią lasy - z tego 96% lasów jest w zarządzie 3 nadleśnictw,
a pozostałe 4% stanowią własność prywatną lub komunalną
- 69,34 % stanowią użytki rolne, eksploatowane przez 3640 gospodarstw rolnych,
z tego 53 wielkoobszarowych (pow. 500 ha)
- 1,41% to tereny zamieszkałe
- 2,33% to akweny wodne
- struktura geograficzna rzutuje bezpośrednio na profil gospodarczy tego rejonu, który
charakteryzuje się przede wszystkim działalnością rolniczą i leśną oraz przetwórstwem produktów tej działalności.

Pracą komendy powiatowej kieruje komendant przy pomocy zastępcy. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.
Pracę komendy wykonują określone komórki organizacyjne, z podziałem na wydziały, sekcje, stanowiska i jednostkę ratowniczo-gaśniczą.  Pracą wydziału kieruje naczelnik, sekcji - kierownik, a pracą jednostki ratowniczo-gaśniczej dowódca przy pomocy zastępcy. Pracą wydziału do spraw finansowych kieruje główny księgowy.

Historia

Po zakończeniu II wojny światowej przy Starostwie Powiatowym powstaje Powiatowa Komenda Pożarnictwa, która w 1948 roku zostaje przekształcona w referat ochrony przed pożarami i innymi klęskami. Na jego czele stał Powiatowy Komendant Pożarnictwa ppor. poż. J. Bartkowiak.
Z pierwszych zachowanych sprawozdań z 1.01.1947 r. wynika, że Powiatowa Komenda Pożarnictwa posiadała: 6 rejonów działania, ochotniczych straży pożarnych - 40, przemysłowe straże pożarne - 2, kolejowe straże pożarne - 3, samochody ciężarowe - 4, motocykl - 1, motopomp -23, sikawki 4 kołowe - 36. W 1948 roku pojawiają się pierwsze samochody gaśnicze - 7 szt.
4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej, w której powołano państwowe fachowe organy ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie Komendę Główną Straży Pożarnych, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie straży pożarnych. Powstał w ten sposób samodzielny pion organizacyjny o charakterze operacyjnym, podległy ministrowi administracji publicznej, mający uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi, tj. zawodowymi terenowymi i zakładowymi oraz ochotniczymi. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. został rozwiązany Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
16 kwietnia 1951 roku, Okólnikiem Nr 1 z dnia 01.01.1951 roku, w myśl Zarządzenia Komendanta Głównego, została zorganizowana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu na terenie byłego powiatu. Siedzibą komendy pozostaje budynek Prezydium. Kadrę komendy stanowią: komendant powiatowy, funkcjonariusz d/s techniczno-operacyjnych i pracownik administracyjny.
Od 1953 roku zostają zatrudnieni pierwsi kierowcy, którzy pełnią już służbę całodobową.), natomiast załogę samochodów stanowią członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1954 roku pojawiają się dyżurni telefoniści w utworzonym punkcie alarmowo-informacyjnym.

Kierownictwo

Komendant Powiatowy w Wągrowcu

 

st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego w Wągrowcu

 

 kpt. mgr inż. Michał Mulka